strana 4


Neuskutečněný projekt trati Staňkovy - Přeštice - Nepomuk

Ing. Václav Zahrádka
Území jihozápadně od Plzně bylo propojeno vějířovitou sítí železnic vybudovaných společnostmi - Česká západní dráha v úseku Plzeň – Domažlice – Česká Kubice, Plzeňsko-březenská dráha úsek Plzeň – Klatovy – Železná Ruda, Dráha císaře Františka Josefa úsek Plzeň – Horažďovice. Kromě nákladní železnice Plzeň Walcha - Nýřany neměly tyto hlavní dráhy vzájemného propojení. Českomoravská transversální dráha sice všechny uvedené železnice propojila přes Domažlice, Klatovy a Horažďovice, napomohla podhůří Šumavy, ale oblasti mezi těmito městy a Plzní postrádaly vnitřního spojení. Po vydání zákona o výstavbě železnic nižšího řádu v roce 1892, kterým došlo k podstatným úlevám při jejich výstavbě, značně se podnítila aktivita místních zájemců o výstavbu železnic. Začali vznikat družstva pro výstavby místních drah a nápomocen v tomto směru byl i Zemský výbor království Českého a jeho železniční výbor. V uvedeném prostoru vznikla jednotlivá družstva pro výstavbu drah Klatovy - Plánice - Volšovy, Staňkovy - Přeštice - Nepomuk a Klatovy - Koloveč - Staňkovy. V září roku 1894 z podnětu soudního okresu Přeštice začaly první kontakty pro ustavení přípravného výboru pro výstavbu uvedené trati. První oficielní přípravné zasedání bylo v červnu 1895 v Přešticích, které zorganizoval starosta okresu Přeštického Karel hrabě Schonborn. Výsledkem byla úmluva o svolání všech zájemníků z dotečeného území a ustavení družstva pro výstavbu dráhy. Do ustavení družstva uběhl však více než rok. Jeho členy byli - Karel hrabě Schonborn starosta okresu Přeštického, Josef Štolba starosta okresu Nepomuckého, Josef Hodek starosta okresu Blovického, Emanuel Jiřík okresní tajemník, jednatel družstva a volný člen s právem poradním byl Oldřich Kozlanský, c.k. okresní komisař Horšovský Týn. Družstvo svolalo 15. listopadu 1896 do Přeštic schůzi interesentů o výstavbu trati, kterou navštívilo 280 osob zastupujících 57 zájemců. Schůze jednohlasně konstatovala nutnost výstavby uvedené trati a aby se zamezilo rozdrobení zájmů, v usnesení se pravilo: „.... zde bylo docíleno jednosvorného usnesení, aby podniknuty byly kroky k docílení stavby dráhy Blovice - Letniny - Skašov - Přeštice - Merklín - Staňkovy - Horšovský Týn s odbočkou Skašov - Žinkovy - Nepomuk ....“. Následně 27. listopadu 1896 byla odeslána na Zemský výbor žádost o povolení k předběžným pracím technickým. 2. ledna 1897 se v Přešticích konala schůze družstva, která kromě jiného projednala nabídky projektantů na zpracování povšechného projektu a rozhodli se pro Khodla & Hammera ze Smíchova. Protože dosud Zemský výbor neodpověděl na žádost, bylo odsouhlaseno odeslat urgenci, ale až po dalším měsíčním vyčkání, zdali odpověď nedojde. Protože Zemský výbor do února neodpověděl, byla odeslána 14. února 1897 z Přeštic do Prahy zdvořilá urgence k urychlenému vyřízení žádosti. Odpověď z 25. března byla kladná, ale s výslovnou podmínkou ... že vliv, který Zemský výbor zatím si vyhrazuje, nemůže ovšem bez podání bližšího dobrozdání podporovati ... Toto znamenalo, že všechny náklady s projektem a přípravnými pracemi si bude družstvo hradit samo. Družstvo vstoupilo v další jednání s inženýry Khodlem a Hammerem o zpracování předběžného technického projektu a 30. března o tom informovalo i Zemský výbor. V dopise rovněž uvedlo, že již součástí projektu nebude spojení do Horšovského Týna, přesto okresní výbor Horšovský Týn bude projekt nadále podporovati. Zemský výbor dopisem z 9. dubna 1897 požadoval předložení reversu k projednávání zemské podpory k výstavbě dráhy. Ten byl vyhotoven na zasedání výboru družstva v Letinech 10. července a mj. obsahoval ustavení o úpisech akcií a jejich splácení, vypracování projektu, smlouvy s projektanty, podmínky pro zadání stavby si vyhradil Zemský výbor a celá řada dalších ustavení. 9. srpna oznámilo družstvo na Zemský výbor, že projekt je hotov a žádalo o sdělení dalšího postupu. Obratem sdělil Zemský výbor, aby družstvo projekt předložilo a současně podalo žádost na ministerstvo železnic o svolání pochozí komise. Zpracovaný povšechný projekt předložilo družstvo na Zemský výbor 25. srpna 1897 a současně byla na ministerstvo železnic předložena žádost o provedení revize trati. Ta byla nařízena dopisem ze 7. ledna 1898 na dny 24. - 26. ledna 1898. V komisi byli zastoupeni: Jindřich Mahling c.k. okresní komisař, řídící komise; Josef Svoboda, c.k. stavební rada, technický rádce; Oldřich Kozlanský, c.k. okresní komisař Horšovský Týn; Eduard Vichr, c.k. místodržitelský koncipista, okresní hejtmanství Stříbro; Hugo Ubaldini, c.k. podplukovník generálního štábu, zástupce c.k. říšského ministerstva války; Moric Steiner, c.k. inspektor ministerstva železnic; Kryštof Fencl, vrchní inspektor, Zemský výbor království Českého; Václav Bouma, c.k. okresní komisař, hejtmanství Plzeň; Václav Horák, vrchní inženýr c.k. ředitelství státních drah Plzeň; Antonín Tomaschek, vrchní revident c.k. ředitelství státních drah Plzeň; František Woratschka, revident, c.k. ředitelství státních drah Plzeň. Zájmy koncesionářů zastupovali: Karel hrabě Schonborn, starosta okresního zastupitelstva v Přešticích; Jan Khodl, inženýr projektant a dále byli při jednáních přítomni podle okolností a místa různí interesenti uvedení dále v zápise. K jednotlivým oddílům trati bylo jednáno 24. ledna ve Staňkovech, 25. ledna v Přešticích a 26. ledna v Nepomuku. K oddílům Staňkovy - Přeštice a Přeštice - Skašov nebylo podstatných připomínek: „….. vedení trati v povšechném smyslu odpovídá dobře terénnímu útvaru krajiny, z Vituna bude možno pobočnými drahami připojiti uhelné doly ….. jen u města Merklína bude účelné při sdělávání podrobného projektu trať od km 9 do km 11 nalevo přeložiti, čímž dvojí překračování tamnější obecní silnice se zamezilo … vústění trati do severního konce stávající stanice přeštické odpovídá dobře dopravním zájmům …. Protože trať z jižního konce stanice ku Skašovu vyjíždí a údolí Úhlavy ve větší šířce překročiti musí, nutno při sdělání detailního projektu z příčiny stanovení světlosti potřebných otvorů v železniční hrázi hydrotechnické výpočty předložiti … že žádost Skašova, aby stanice z lesa ven ku silnici blíže samé obci položena byla, oprávněna jest …. Stanice budiž tak položena, aby se pro obě odbočky, totiž do Blovic i do Nepomuka průchozí stala …..“ Zato v úseku Skašov - Blovice a Skašov - Nepomuk se rozvinula nebývalá diskuse. Zástupce ministerstva železnic sdělil, že: „…. vystavění obou odboček by umožněno býti mohlo a taky potřebným se stálo, nelze předpokládati .…. nyní se jedná jen o volbu té nebo oné odbočky …. doporučujeme pouze odbočku do Blovic, která je i kratší (13,7 km) oproti odbočce Nepomucké (19,5 km) a stavební poměry jsou příznivější ..… rovněž lze očekávati i výhodnější komerciální výsledky ve směru Blovickém, nehledě k poměrům dopravním .….“ Ale zástupci družstva se nedali a chtěli realizovat obě odbočky. Měli v záloze starostu Klatov JUDr. Maška, který předložil návrh na zapojení trati Klatovy – Plánice - Nepomuk do stanice Soběsuky, tedy do nepomucké odbočky. Tato skutečnost měla zásadní vliv a požadavek, resp. návrh klatovského starosty vedl komisi k rozhodnutí pro tzv. zelenou variantu se zaústěním tratě do Nepomuku od jihu. Toto s povděkem kvitoval i zástupce Žinkovského panství a samozřejmě i zástupci výstavby tratě Klatovy - Plánice – Nepomuk (projekt jejich tratě zlevní). Komise nakonec doporučila obě trasy ze Skašova jak k Blovicím, kde měla navazovat na projektované spojení do Rožmitálu, tak i k Nepomuku v návaznosti na připravovanou trať do Blatné. Ovšem podmínka byla stanovená, že rozhodujícím bude stanovisko vyšší instance po provedeném komerciálním šetření a tím byl Zemský výbor království Českého. dokončení příště